Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

st. technik informatyk

Jednostka ogłaszająca
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie ul. Kościelna 136 21-200 Parczew
Data ogłoszenia
2018-09-14
Termin składania dokumentów
2018-09-24
Wymagane wykształcenie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
- wykształcenie średnie wykształcenie o profilu informatycznym oraz doświadczenie 5 lat w zawodzie

lub

- wyższe o profilu informatycznym oraz doświadczenie 1 rok w zawodzie

Wymagania związane ze stanowiskiem

- umiejętność obsługi, instalacji programów użytkowych oraz urządzeń komputerowych i peryferyjnych
- umiejętność wykonywania drobnych napraw i konfiguracji sprzętu
- optymistyczne nastawienie na rozwiązywanie problemów i poszukiwanie rozwiązań
- organizacja pracy własnej
- orientacja na rozwój osobisty
- radzenie sobie ze stresem i presją czasu

Zakres obowiązków

• podłączanie, instalowanie, konfigurowanie i konserwacja urządzeń komputerowych
i informatycznych oraz oprogramowania niezbędnego do pracy na komputerach lokalnych
• serwisowanie i naprawa sprzętu komputerowego użytkowników, diagnozowanie i usuwanie usterek
• pomoc techniczna na stanowiskach pracy pracowników SPZOZ w zakresie eksploatacji urządzeń komputerowych i oprogramowania użytkowego:
 - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego na stanowiskach pracy
 - usuwanie awarii i problemów technicznych na komputerowych stanowiskach pracy
 - zapewnienie niezbędnego instruktażu z zakresu wykorzystania aplikacji użytkowych
• kontrola oraz zapobieganie na bieżąco zdarzeniom wpływającym na bezpieczeństwo systemów informatycznych na komputerach służbowych pracowników, w tym między innymi: instalowanie oprogramowania antywirusowego, jego bieżąca aktualizacja, kontrola antywirusowa komputerów lokalnych, oprogramowania nielegalnego lub zainstalowanego bez upoważnienia, instalowanie niezbędnych aktualizacji
• prowadzenie przeglądów sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w wyznaczanych przez kierownika terminach
• w przypadku nieobecności informatyka zamieszczanie na stronie internetowej przetargów i ich aktualizacja
• wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres pracy, zleconych przez kierownika, nieobjęte niniejszym zakresem czynności

Wymagane dokumenty

DOKUMENTY NIEZBĘDNE
• Życiorys/CV i list motywacyjny
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
• Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Warunki pracy

Praca w godzinach 7.25 - 15.00.
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner).
Stanowisko pracy znajduję się w budynku 2 kondygnacyjnym. Pomieszczenie pracy z dostępem do światła dziennego i sztucznego. Obiekt wyposażony jest w windę oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce składania dokumentów

• Dokumenty należy złożyć do: 24.09.2018
• Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do sekretariatu SP ZOZ ul. Kościelna 136 21-200 Parczew


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Paweł Korszeń
Dodano do BIP dnia 14-09-2018 08:42:31